The WeatherPixie

Ny Alesund

Hopen

Hornsund

Verlegenhuken

Bjornoya

Kvitoya

Edgeoya

Phippsoya

The weather of Spitsbergen.